Enel PS, kao inženjerska kuća, većinu svoje energije usmerava ka kompleksnim rešenjima prilagođenim biznisu korisnika, što vama omogućava da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje.

FAQ

Kako može da se unapredi energetska efikasnost Data Centra?

Pravilno funkcionisanje Data Centara podrazumeva i nisku potrošnju energije i to je rastući zahtev i trend koji se postavlja pred nas. Osim toga, glavni izazovi ogledaju se i u visokoj raspoloživosti, velikoj gustini toplote, zahtevima za što većim kapacitetom po m2, permanentnom napajanju i hlađenju, dinamičkom opterećenju zbog virtualizacije, brzini implementacije i troškovima.

 

Naši proizvodi i rešenja su u energetskom lancu koji omogućava uštedu energije. Tehnologija je ključna za postizanje energetske efikasnosti . "Energy Smart" inovacije će i dalje imati značajan uticaj na iskorišćenje energije i emisija. Informacije, stručnost i znanje su od ključnog značaja za primenu tehnologije na praktičan i ekonomski izvodljiv način. ICT sektor danas učestvuje sa 10% ukupne svetske potrošnje električne energije. Upravo to je sfera u kojoj ima mesta za unapređenje energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje električne energije, racionalno korišćenje sistema hlađenja i kroz softvere koji potpomažu praćenje upravljanja samom infrastrukturom DC (DCIM).

Više od polovine kompanija navodi prostor kao jedan od svojih najvećih izazova u data centru. Iako mnogim kompanijama nedostaje fizičkog prostora za organizaciju sistemskih resursa u okviru Data Centra, retko se eksploatiše njihov pun potencijal. Procenjuje se da neki serveri rade na manje od 10% potencijalnog kapaciteta i zbog nedovoljne vidljivosti ovaj jaz često ostaje neprimećen.

Uz bolju vidljivost korišćenja infrastrukture može se videti kako se to odražava na sam Data Centar, a samim tim i na bolje poslovne rezultate. Na taj način IT sektor je u stanju da donese bolje poslovne odluke, organizacije mogu da optimizuju efikasnost, kapacitete i dostupnost i sve to može da se sagleda u realnom vremenu, kroz DCIM. U istom trenutku može se sagledati da li nedostaci kapaciteta rastu i da li treba ulagati u nove resurse.

Skorašnji izveštaj Gartnera kaže: "Prve dve generacije Data Centara se teško mogu smatrati odgovarajućim za sadašnje i buduće potrebe. Data Centar ne bi trebalo posmatrati kao

statičnu strukturu, nego kao živi organizam koji evoluira zajedno sa promenom serverske, memorijske, i mrežne infrastrukture". A to je upravo polje našeg poslovanja, jer ENEL PS dizajnira i gradi Data Centre i to radi na energetski efikasan način.

PUE (indeks efikasnosti Data Centra) predstavlja kapacitet čitave infrastrukture (kW), u odnosu na kapacitet IT opreme (kW). Najefikasniji DC na svetu posĕžu PUE od 1.1 pomoću niza

strategija, mahom efikasnog hlađenja i korišćenjem obnovljivih izvora energije (sunce, voda, biomasa). Kompanija "Schneider Electric" počinje 2016. izgradnju "Eco Data Center", prvog svetskog klimatski pozitivnog DC. PUE  manji od 1.1 je nerealan je za standardne Data Centre, na tipičnim lokacijama, sa normalnim budžetima. 

Izbor lokacije Data Centra (npr. Skandinavija), zbog niske godišnje ambijentalne temperature vazduha i kvalitetne elektro mreže bez gubitka napajanja), replikaciju podataka na jednu ili dve rezervne lokacije, korišćenje servera koji trpe oštrije ambijentalne uslove (primer Google) i, naravno, veliki budžet koji može da isprati ovako skupe strategije.                           

Naša kompanija nudi  konsultantske usluge za unapređenje energetske efikasnosti i jedna od njih je procena i analiza energetske efikasnosti lokacije. Ova usluga podrazumeva da kvalifikovani

eksperti ENEL PS‐a obilaze lokaciju i detaljno ispituju sistem elektro napajanja i hlađenja (klimatizacije). Usluga podrazumeva i utvrđivanje potencijalnih strategija za povećanje energetske efikasnosti. Radeći sa klijentom, razmotre se specifični izazovi i postavljeni ciljevi, obavi se prikupljanje neophodnih podataka i identifikacija mesta na kojima se može ostvariti ušteda energije. Pisani izveštaj o lokaciji sa zaključcima, analizama, predlozima za unapređenje i benefitima za korisnika se zatim dostavi klijentu.

Druga usluga je distribucija potrošnje energije u Data Centru. Konsultanti  ENEL PS‐a pomažu da povećate kapacitet Data Centra, uz povećanje pouzdanosti, ali i smanjenje troškova i uštedu energije.

 

Autor: Miloš Stojković, Solutions-Product Manager