Enel PS, kao inženjerska kuća, većinu svoje energije usmerava ka kompleksnim rešenjima prilagođenim biznisu korisnika, što vama omogućava da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje.

FAQ

Kako se proverava pouzdanost Data Centra?

Pravilno funkcionisanje Data Centra pored softvera i hardvera podrazumeva pouzdanu infrastrukturu napajanja i hlađenja, kao i adekvatnu fizičku bezbednost.

Prema Gartnerovom izveštaju, mnogi Data Centri nisu dorasli savremenoj serverskoj, memorijskoj i mrežnoj infrastrukturi, i potrebno ih je posmatrati kao živi organizam koji evoluira zajedno sa IT opremom. I u standardnom Data Centru postoji problem velike potrošnje električne energije, koja je 150 puta veća pri poređenju sa istovetnom kvadraturom poslovnog prostora u savremenim zgradama. Pored toga, gustina opreme i toplotna disipacija po m2 je sve veća i veća, i zadaje ozbiljne izazove sistemu klimatizacije (hlađenja) Data Centra.

Hardver koji se najčešće primenjuje u infrastrukturi cloud-a veći je i znatno se više rabi od infrastrukture u običnim Data Centrima. Serveri Data Centra u cloud-u troše daleko više električne energije od običnih servera, i većem naporu se izlažu razvodne letve (PDU), razvodni ormari i sistemi besprekidnog napajanja (UPS). Virtuelizacija dovodi i do opšteg povećanja opterećenja servera i toplote koju oprema emituje, čime se postavljaju sve veći zahtevi pred opremu za hlađenje. Fleksibilnost prebacivanja radnog opterećenja unutar Data Centra i sa jednog Data Centra u drugi može dovesti do naglog preopterećenja sistema napajanja i hlađenja, čak i dovesti do pada ključnih sistema.

Pouzdanost Data Centra je definisana mnogim standardima, među kojima je najrelevantniji Tier standard definisan od strane Uptime Institute-a. To je jedini standard koji omogućava sertifikaciju, i to ponaosob: projektne dokumentacije (Design), izgrađenog Data Centra (Facility), i sistema upravljanja sa karakteristikama lokacije (Operational Sustainability).

Tier Standard je podeljen na „Tier Standard – Topology“ i „Tier Standard – Operational Sustainability“

Tier Standard Topology prepoznaje 4 nivoa pouzdanosti, koji se obeležavaju rimskim brojevima, pri čemu veći broj podrazumeva kvalitetniju infrastrukturu:

Tier I – Osnovna Infrastruktura

Tier II – Redundantne komponente kapaciteta

Tier III – Održavanje bez gašenja

Tier IV – Data Centar tolerantan na bilo kakav kvar

 

Tier nivoi se razlikuju prema konfiguraciji infrastrukture, mogućnosti održavanja infrastrukture, i odgovoru na ispad (kvar), što je prikazano u tabeli ispod:


Tier Standard – Operational Sustainability definiše najvažnije rizike koji mogu ugroziti Data Centar, kao i prioritetne i najbitnije korake i strategije za njihovu eliminaciju, i održanje pouzdanosti. Ovaj standard dopunjuje prethodni standard („Topologiju“), i obuhvata: 

  •         Menadžment i upravljanje
  •         Karakteristike objekta Data Centra
  •         Lokaciju Data Centra

Prepoznaju se 3 kategorije upravljanja i kvaliteta lokacije:

  •         Zlatna – izuzetno upravljanje i menadžment, uz minimalni rizik lokacije. Pouzdanost (prema topologiji – Tier nivou) ostvarena ili prebačena. Resertifikacija se radi na svakih 5 godina.
  •         Srebrna – odlično upravljanje i menadžment, uz minimalni rizik lokacije. Postoji prostor za unapređenje da bi pouzdanost (prema topologiji – Tier nivou) bila ostvarena. Resertifikacija na svake 3 godine.
  •         Bronzana – minimalno upravljanje i menadžment, uz određeni rizik lokacije. Postoji značajan prostor za unapređenje. Resertifikacija je neophodna svake godine.

Nije uvek opravdano planirati najviši nivo pouzdanosti (Tier IV), već je potrebno uskladiti zahteve sopstvenog biznisa sa Tier nivoom, i održati kontinuitet poslovanja (Business Continuity). Integracija u cloud-u će sigurno uticati na Data Centre budućnosti, koji će biti sve modularniji i fleksibilniji, a njihov rad prilagođen zahtevima procesa koji se u njima odvijaju.

 

Autor: Miloš Stojković, Solutions-Product Manager